Mukhongo wa DCI George Kinoti abola,kenyekhana seneta wa Kakamega Cleophas Malala asitachwi


Mukhongo wa DCI George Kinoti abola,kenyekhana seneta wa Kakamega Cleophas Malala asitachwi khulwa khubola makhubaku vvei vu,mupango kuuho ku khumuira.
Nalakaya lwa abere imbeli wi tsikomiti tsibiri tsi senate,Kinoti aboli,makhuba ka Malala yabola kabula bwatoto tawe,iyi nabola,kenyekhana Malala arebe musemaha.

Naye mukhongo wa polisi Hillary Mutyambai nali imbeli wi tsikomiti yetso aboli,shivuni shyachira Malala nende baseneta beshye Christopher Lagat nende Steve Lelengwe khuchimirwa khwarulana nende bulitoho vwa makoso kabo.
Aboli,Lagat nende Lelegwe bachimirwa khulwa khubola makhuba kanyala khusona bandu naye Malala yachimirwa shichira yachyaa malako ki ikoti.