Mukanda wa William Ruto Foundation kuambakhane makhuba kachenditswa khu mitandao vu kukabi shiukhulia shi isumu Kikuyu subcounty


Mukanda wa William Ruto Foundation kuambakhane makhuba kachenditswa khu mitandao vu,kwakabira bamenyi vi shitonye shi bunge shya Kikuyu mu county ya Kiambu shiukhulia shiu bukhonyi shiilimu ne isumu.
Khubirra khu David Mugonyi uli muhandichi wa macheni mu iofisi yu mulondi wu muruchi William Ruto,mukanda yoko kuboli,kukaba viukhulia khubirra khu mabukana nende misikiti khandi kuhambana nende bimirri vu mmatala mu khulla vu,shiukhulia esho shitushiri bandu benyekhana.
Mugonyi aboli,tsiripoti tsya banyoli tsibola,biukhulia vyalolekhana nivisiuvwa vwangu khurula khu mituka chyali nichihirwa khu speed yi ikulu,ne chyali chihandichwi mira ku mukanda yoko.
Khandi aboli,mukanda kwa William Ruto Foundation kwamali khukaba shiukhulia mu county ya Nairobi nende tsimbeka tsindi tsili himbi,ne bashiri kbunyola iripoti yosi yi shiukhulia esho khubamu ne isumu tawe.
Khandi aboli,yabo bachenditsa makhuba ku khubekha mukanda yuku matoi balinende mupango mutamani kukhanyala khufaula tawe,nameta khubola,mukanda kwa William Ruto Foundation shikuli kwi siasa tawe.