Mukanda kwi tsinyama tsiu mmbulimu mukolobo kulanji mukhung’ano na bamenyi vi shitonye shya Titmet shili mu subcounty ya Endebess


Mukanda kwi tsinyama tsiu mmbulimu mukolobo kulanji mukhung’ano na bamenyi vi shitonye shya Titmet shili mu subcounty ya Endebess,county yaTransnzoia khulondekhana nende shikhole wa basikali vu mukanda yoko balesa nukhusarritsa bandu baranu naalimu musomi wa form two wi isukulu ya sekondary ya Matumbei.
Mubunge wa Endebess ubere mmukhungáno yoko arebi mu mukanda yoko kubukuli luchendo khu basikali yabo halala nende khurunga bandu ba miruko chyavo chiononywa ne tsinyama tsiu mmbulimu.
Mulondi wa Commissioner wa Endebess Harun Kamau arebi bamenyi yavo khuba nu bulina nende bakhongo ba KWS,makhuba kaunjwi mukhono nende mukhongo wa miliru mu shitonye shya Mt.Elgon
Nabo bamenyi babere mmukhungáno yoko baboli minyakhano chya banyola khurula khu basikali va KWS.