Mukanda kwa KNUT kurebi TSC kuhandichi ikasi bechitsi bamala mechitso mihika chya hanyimaho


Mukanda kwa KNUT kurebi TSC kuhandichi ikasi bechitsi bamala mechitso mihika chya hanyimaho nishiri khuhandika bamali masomo vwangu yubu.
Mweneshisoko wu mukanda kwa KNUT Wycliffe Omucheyi aboli,yukhu khwalakhonya khumala bulemu vwa bechitsi mu shibala munu nende khuhaa bandu mwoyo ku khuenya khusomera bwechitsi.
Omucheyi khandi aboli,mukanda kwa KNUT kulakaya nende yoko kwa TSC nende mikanda chindi manye lwa banyala kkhonya bechitsi banyashitswa ne tsinganakani-depression