Mukanda kwa bagavana kubola,tsicounty tsyaherwa vifaa bikhatukhane viu khulwana Covid 19


Mukanda kwa bagavana kubola,tsicounty tsyaherwa vifaa bikhatukhane viu khulwana Covid 19 halala nende tsinyasi tsya bikha vyatsyo vyali nivyatukha khu shyakamo khurula khu mukanda kwa KEMSA.
Nali imbeli wi ikomiti ya senate ihenza khu makhuba ku bulamu,mweneshisoko wu mukanda yoko uli khandi gavana wi county ya Kakamega Wycliffe Oparanya khandi aboli,kenyekhana lilako lilasimisha tsicounty khukula vifaa nende tsinyasi khurula mmukanda kwa KEMSA likalukhannywi khuchira tsicounty khukula tsinyasi khurula khu tsikampuni tsindi shichira mmbunyishi,ibei ya KEMSA ibetsa yi ikulu.
Naye mukhaye Jackline Mogeni aboli,tsindala khu tsimasi tsya tsicounty tsyaherwa nu mukanda kwa KEMSA tsyali tsindamanu.