Mukanda ku bulamu mu county ya Busia kutsirira khureba bamenyi batsi mu tsisivitali khunyola bushirishi


Mukanda ku bulamu mu county ya Busia kutsirira khureba bamenyi batsi mu tsisivitali khunyola bushirishi khali niba bulwale vwa Covid 19 bunyashitsa bandu.
Khulondekhana nende mukhongo wu bulamu mu county eyo Jonathan Okwakau,balala khu bamenyi bariri khutsia mu sivitali khushirikhwa ne shibuni vu,banyala khuambitswa bulwale vwa Covid 19,nameta khubola,kenyehana bakhaye balinende misiko nende bana bati batsi mu sivitali khuherwa lichanjo.
Naye daktari mukhongo mu county eyo Dr.Isaac Omeri aboli,bakhongo babiri bamali khulerwa mu wizara yu bulamu manye injira yu khutinnya bamenyi khutsia mu sivitali.