Muhandichi mukali wu mukanda kwa bateresa Seth Panyako abola,kenyekhana khuba nende mukanda kwa Health Service Commission


Muhandichi mukali wu mukanda kwa bateresa Seth Panyako abola,kenyekhana khuba nende mukanda kwa Health Service Commission kutsa khuhenza khu makhuba ka badaktari nende bateresa.
Nalakaya ne imesa yeru ya macheni,Panyako aboli,khulwenulu makhuba manyishi shikachenda bulei tawe shichira shikhuli nu mukanda yuku tawe.
Khandi aboli,kenyekhana serikali iranjitsi insurance khu bateresa nende badaktari manye injir yu khubakhonya nibalwali noho khali nibakhutsi khurulana nende Covid 19.