Muhandichi mukali wu mukanda kwa badaktari kwa KMD Union Dr.Chibanzi Mwachonda anyoleshe nu bulwale vwa Covid 19.


Muhandichi mukali wu mukanda kwa badaktari kwa Kenya Medical Practitioners Pharmacists and Dentists union Dr.Chibanzi Mwachonda anyoleshe nu bulwale vwa Covid 19.
Mu burume khu imesa yeru ya macheni,Mwachonda aboli,anyoli bulwale yubu nali khu kasi,ne khulwenulu,abere mu ihali indei khandi atsiri mu self isolation.
Mwachonda ameti khubola,ifamili yeye ibere mu ihali indei,ne batsirira kkhaba bandu bosi ba yabukana nabo.
Khandi aboli,bulwale yubu butushi habundu ha bandu bahambitsana mmatala-Community Transmission,ne shya mukenya uvere mu hatari yu khubunyola nikhali babuli khubagua mundu ulinabwo tawe