MUDAVADI DWARO REFERENDUM MONYWAKO JOKENYA


JATEND DUOND BURA MAR ANC MUSALIA MUDAVADI OKWAYO MOGANDA JO MASAI  MONDO JOMED RIWORE E TWECH ACHIEL  E SECHEGI MA KENYA OCHOMO YIERO MA HIGA 2022. MUDAVADI MA BENDE NYOWACHO NI EN GI MILUMA MAR BEDO JATEND PINY KENYA E YIERO MADUONG MAR HIGA 2022, NOKWAYO OGANDA JO MASAI NI MONDO JOBI OSIRE LWEDO E KINDE YIERO.

NOWACHO NI KAPO OYIER, OBIRO TIYO GI THUOLO MA KAMANO E CHIERO OCHUMI MAR KENYA.  MUDAVADI NOWACHO NI GI SANI OSIRO OKANG MAR JATEND KENYA UHURU KENYATTA E LWENY MAR KEDO GI MIBADHI KOPAKO DUOL MAR KEDO GI MIBADHI KUOM OKENGE MOSEGOYO E LWENY MA KAMANO.

MUDAVADI NOWACHO NI OKANG MA SANI KENYA OCHOMO MAR DWARO LOKO KATIBA OK ONEGO BED NI EN MANO MA KELO BER NE JII MANOK KOWACHO NI ONEGO OBED NI EN MAKELO CHIKO MA BIRO DEWO JII DUTO MACHAL