Mubunge wi Malava Malulu Injendi abola,aunga mukhono mugomo kwa bahinziri va West Kenya kupanjirwi khuranga lisitsa liitsanga


Mubunge wi Malava Malulu Injendi abola,aunga mukhono mugomo kwa bahinziri vi ikampuni yi sukali ya West Kenya kupanjirwi khuranga lisitsa liitsanga
ku khupinga buimiriri butamanu vwi ikampuni eyo.
Nalakaya lwa anyoli makhuva khurula khu mukanda kwa bahinziri yabo hasi wu muhandichi mukali Jeremia Akhonya,Malulu aboli,ne likhuba liu khubereshitsa khulola ikampuni eyo nikhalonda malako ki ikoti tawe.
Malulu khandi achenyo manye lwa ikampuni eyo inyala khuima bamenyi vi Malava tsikasi,nikhali yahandika bandu khurula ilwanyi wa Kenya.

Bahinziri vi ikampuni eyo bapanji khuranga mugomo Jumatatu yitsanga khuenyai ikampuni eyo khutinnya malako ki ikoti.