Mubunge wi Lurambi Bisshop Titus Khamala atuli iofisi yu muruchi khulwea khunyashitsa mukhongo wa tsikoti David Maraga.


Mubunge wi Lurambi Bisshop Titus Khamala atuli iofisi yu muruchi khulwea khunyashitsa mukhongo wa tsikoti David Maraga.
Khamala aboli,mmbunyishi,malako ka tsikoti tsihana shikalondwa nende ofisi yu muruchi tawe,nameta khubola,shinyala khuba shivuni shichiri Maraga nahandichira muruchi ibarua yu khuenya ameneche ibunge.
Khandi aboli,niba bunge yalamenekwa,makhuba manyishi mu shibala munu kalasinjira.
Khu likhuba li bunge kkhaiywa khubiritsa lilako lya Two Thids Gender rule,Khamala aboli,kenyekhana malako kakalukhannywi khuchira bandu bosi khulwanila bisoko mu injira yu bulekhani.