Mubunge wa Lugari Ayub Savula arebi mukhongo wi tsisabu tsya serikali achungusi makhuba ka asoya mu libishiro lya CDF lya Lugari.


Mubunge wa Lugari Ayub Savula arebi mukhongo wi tsisabu tsya serikali achungusi makhuba ka asoya mu libishiro lya CDF lya Lugari.
Nalakaya na bamenyi vi ward ya Chevaywa niyakhamala khuhenza khu buumbashi vwi college yu bufundi ya Chevaywa TTI,Savula aboli,shyayanzitswi nende lwa buumbashi vwi tsiklasi mu college eyo bwikholekhana tawe,nabola,kassa manye contractor oyo asanga nende balala khu bandu mu libishiro lya CDF.