Miyo othoo e pii


Miyo moro othoo e pii e Nam Lolwe gi e dhoo wath ma Dunga mani e sub county ma Kisumu central e county ma Kisumu kane rik otemo goyo abal.

Miyono ma nonro mare pok oyangi malong’o, yangore ni nenore ni omer e seche manyo ochopo e dhoo wadhno ei otieno ma piny orugo kawuono.

Benard Oluoch ma en janeno, okoo ni miyono ochikore ei nam okinyi ma kawuono kendo temo goyo abala ma kaeto teko pii odhi ohewe mothung’e.