MIYO MORO OROCH RATIRO MARE MMBASA


MIYO MORO MANYOCHA CHUORE OGOYO MOMUKO LAKE E KAR DAK MONGOHORE MA KIDOGO BASIE EOD BURA MA NYALI MOMBASA KORO KWAYO PINY OWACHO MONDO MI OJOLE MONDO MI KAW OKANG NE CHUORENO.

MAGI NE OWACHO BANG RINGO KENDO NINDO EKO E THUOLONMAR NDALO ABICH GI NYATHINE MATIN MAJADWECHE ADEK MOKONI CHUORE NO MAJAKONGO NE DWARO DEYO.