Mitino 9 kwa mathaa 24!


Kwa mathaa 24, mitino 9 niumirite barabarani ira ikuruthwa kuuma Ngong kuthi Kiserian.

Ino i sehemu imwe ya barabara ira iwaakwa i thirikari nene kuwatithania barabara nene ira ithiite mbere kuruthwa kuuma Suswa gukurukiira Ngong mwanka Isinya.

Bara baweete mitino inu baugiite kagutu ira ituuritwe barabarani inu neo kaumo ka mitino nontu nkari nikubaratia.

Ibakuromba bara barugamiirite waaki bwa barabara inu kurekebisha untu bubu mbere ya kurutha winyangia nkuruki.