Mikanda chya balwani mu shibala shya DRC chiinjiri mu town ya Bunia ili ibukwi wi shibala esho


Mikanda chya balwani mu shibala shya DRC chiinjiri mu town ya Bunia ili ibukwi wi shibala esho khupinga manye lwa chyalekhwa ilwanyi mmipango chiu khulera milembe iweneyo.
Macheni khurula mu town eyo kabola,balondi yabo vu mukanda kwa balwani kulangwa Cooperative for the Development of Congo (CODECO) babere biifwali vitambaya bilabu ne batsiri nibanala jela yi town eyo nibenya balondi babo bachimirwa balakhulwi.
Balondi vu mukanda yuku batulwa nu mukanda kwa UN khulwa khuira bandu,khukwa khu bakhaye na bana bati halala nende khusinza bandu.
Mukhongo wa jeshi wi town ya Bunia Jules Ngongo aboli,milembe chimali khutinnywa mu town eyo,ne shya balondi vu mukanda kwa CODECO benyanga ne bandu babo balakhulwi khurula mu jela.