MCA wa kimilili David Barasa atilwa nende bapolisi khumadai kebukhalukha


David Barasa khwisina lilindi jua kali acha khuonga mulumale lwe bapolisi be bungoma silo sino khumusango kwe khurumikhila lulimi lwe bubeyi khukhangula khumukhala mulala khukhwama nairobi chirupia chielefu 206.lilomekha mbo omwami barasa akhangula khumukhala khu hariet abura chirupia echo nelukwe mbo acha khuambanakho nende babasie babandi mubunge ye ekaunti ye ebungoma khurusia omurangilisi nabulebe olomekha khuba ne likobi lio omukhala oyo khubwimelelesi mubunge ye ekaunti ye ebungoma. sikholwa sino siamakhwiyamanwa nende OCPD we ebungoma ye ebunafubo wilson nanga wamakhubola ali barasa amakhuba natilwa nende bapolisi mumutalia kwa DCI babele nebalonda lukwele lwewe khubise bileyi.nanga abola ali barasa acha khwosibwa musiina enyuma we bapolisi abo khumala bumenelesi bwabwe musikholwa esyo.