MCA wa Keiyo Mukuanty ya Transnzoia arwa mulumale khumakosa kekhurengekha kumukhunagano kwe babandu bakali bise bya corona


Omurangilisi we lukongo lwa keiyo mwisasa lie bujumbe lia kwanza mukaunti ya trans-nzoia emmanuel waswa amakhutilwa nende bapolisi be ekitali khumusango kwe khufuna lilaka likhingilila babandu khukhungana mukhuyeta khukhingilila khulanda khwe bulwale bwe khaukha kha korona.neeyama khutilwa khwa waswa omwimelesi omukhongo we bapolisi mukaunti ya trans-nzoia ayub gitonga, amakhubola ali banyolile emonyo khukhwama khubamenya mbo waswa nende balondi bewe bali mumukoani mulala mumbotokhelela che sirisia sie ekitali ne nga bolilemo bamunyolile nachililisia kumukhungano okwo.gitonga abola ali bekalile babandu 22 musikuk sie bapolisi sia maili saba khumuanda kukwama ekitali khucha kapenguria eyi nabola ali baliba nebayilwa musiina mulubarasa mwijuma lilicha khufunanisibwa kumusango.