Mavati ki tsiklasi tsinne tsi isukulu ya primary ya Khungwani ili Mumias west karinyulwi nu muyeka mukali kuchirwi ne imbula inyishi


Mavati ki tsiklasi tsinne tsi isukulu ya primary ya Khungwani ili Mumias west karinyulwi nu muyeka mukali kuchirwi ne imbula inyishi itsirira kkhuba iweneyo.
Khulondekhana nende mweneshisoko wa PTA wi isukulu eyo Albert Makokha,kenyekhana babee nende tsishirinji imilion indala khukula mabati kandi iyi nareba bimiriri iweneyo bakhonye isukulu eyo basomi nibashiri khukalukha tawe.
Tsiklasi yetso tsiumbakhwa muhika kwa elfu mbili na nane,khandi nikalombwa(renovation) muhika kwa elfu mbili na kumi na sita.
Nalakaya ne imesa yeru ya macheni,mubunge wa Mumias west Johnson Naicca aboli,bakhongo ba CDF bamali khuchendera isukulu euo ne bapanga manye lwa batsa khuchikhonya.