Matinye county nebo Nakuru yautiet agot agenge nebo chito nekokenyorchi miondo nebo Corona Virus.


Matinye county nebo Nakuru yautiet agot agenge nebo chito nekokenyorchi miondo nebo Corona Virus.

Kakon kabarastaanotok minister nebo tililindo eng county nebo Nakuru Dr.Gichuki Kariuki nekamwa kole bik somok chekokiyochi chigilisiet kongobor kabarunoik chekergei ak chebo miondoab Corona chekokerotin eng komasta nekikitaban eng siptalitab Nakuru Level 5 kokaibor chigilisiet kole matinye icheg mionotok.

Kora kokakon kurset Dr. Kariuki koitchi bikab emet kosuldae koitita ngatutik chekokon serkali ak kokimit tililindo asikosulda boriet nebo mionotok eng emoni.