Manyaloromo familia 10 sani jodong maonge kuma chuoye wigi Sena Beach ei Mfang’ano bang mach maratipo wang’o utegi


Manyaloromo familia 10 sani jodong maonge kuma chuoyee wigi bang mach maratipo wang’o utegi e dho wath ma Sena Beach , Mfang’ano East location , Suba North e County ma Homa Bay

Majno nyo owang’o udigi ei otieno mane piny oruugo kawuononi

Majno mabende nyo omuoch kar saa adek mar otieno mane piny oruugo kawuononi ne owang’o udi 6 mag apanga ma odong mana mirni olilo nyaka mwandu mane nie igi duto bende

Kanowuoyo ewii wachno jatend obila ma County ma Homa Bay Esther Seroney nowacho ni majno nyo omuoch e achiel kuom udigo ni ema kaeto nyo olandoree ma odhi e udi mamoko ma owang’o duto gi mwandu e igi ma oweyo weg udigo ka jodong chwata gi lwetgi nono makata gima digiwachi ni gidonggo onge

Kanomedowuoyo ewii wachno Seroney nowacho ni majno ne owang’o udigo kod mwandu duto manyo nie igi makoro nyo ochuno weg udigo mondo jonind oko e koyo

Obila mawuok e tesend obila ma Sena Patrol Base mane joringo odhi e kama nyo masirano otimoreeno nyo jotemo konyo e nego majno ka jotenore kod jopiny to katakamano nyo nego majno otamore nikech nyo oselandore ma omako udigo duto

Jatend obilano nowacho ni gisechako timo nonro mar yango gima dinyo kel majno

Katakamano onge ng’ata ng’ata manyo ohinyore kata tho e masirano