Maloyo jii 3,744 makoro oyangi ni joseyudo chanjo mar Corona e County ma Migori


Jii ma kwan gi romo 3, 744 makoro oyangi ni joseyudo chanjo mar corona e County ma Migori

Magi ne oyangi kod bad migao mochungne yoore mag thieth e Countyno mane wacho ni kwanno nyo ochopo kama entiereno nyoro godhiambo

Maendi en kaluwore gi nonro manyo otim kod bad migao mar thiethno mabende ne wacho ni jothieth ema okao namba kuom kwan mag joma osechanjigo kanegilero ni jothieth maromo 1,805 ma osechanji kiluwe kod joma hikgi chakore e 58 kadhi nyime mane gin jii 882 ka jopuony ne obedo namba adek gi jii 571 kaeto mogik namba ang’wen ne gin apisas mochungne arita kwee mane gin jii 348

Magi ne oyangi kod apisa maduong mochungne thieth ne oganda e County ma Migori kuno mikai Pauline Amolo mane owacho ni nyochane gineno medruok e kwan joma dhi e chanjono e juma achiel mokaloni