Mache bik chekikimong eng tumndaab Mau chemengisie eng Lelaitich Kericho kikochi icheg amitwogik


Kakokon kurset kapchi cheite 148 chekikimong eng tumndo nebo Mau ak kemengisiechi eng mbaret nebo Lelaitich eng Sigowet/Soin county nebo kericho koitchi serkalit neo ak nebo county kotoret kokochi icheg amitwogik.

Kamwa ngololindetab bichotok John Mutai kole makotinye amitwogik chekikakiropchi ago matinye kamuget eng nguni komanda ipkocheng amitwogik kosupkei ak ngatutietab serkali nemache bik konget eng gaa kosupkei ak mangunet nebo miondoab Corona.

Kates komwa Mutai kole takotoek mengichotok eng komasatak ak minutik chekokakol kokolaa beekab maranet.