liye lirafu lyaburukhe akari wo omurangirisi we lukongo lwa kabuchai chwele Barasa mukhongo nende gavana we ekaunti ye ebungoma


liye lirafu lyaburukhe akari wo omurangirisi we lukongo lwa kabuchai chwele Barasa mukhongo nende gavana we ekaunti ye ebungoma wyclife wangamati khuchabari mbo khuli nende mulala we bakhalabani muserekali ye ebungoma khukhwama mumbeka echo olamukholelangakho embelekeu ne khumwonakila lisina liewe.nalomaloma mukhulekha khurara lisina lio omukhalabani oyo,mukhongo amakhubola ali kimima kio omukhalabani oyo kiabele nekimusinya ne nono alikhareba omwami wangamati khukhwingilila akari nga ta barekane chimbasi.naye elubeka lwewe omwami simiyu mutaka kamakhwicha abuwanga nekhubolela omwami mukhongo mbo slabolelanga bandu bungali tawe eyi nabola mbo bukabi bwe mbolela muward ya kabuchai chwele bwabelemo lumuna lukali po