Lazaro Lucheveleli atuli ba-MCA beshye khulwa kkhaiywa kkhuba itochi miyinziri chya serikali yi county ya Kakamega.


MCA wi ward ya Kabras yu bukwi Lazaro Lucheveleli atuli ba-MCA beshye khulwa kkhaiywa kkhuba itochi miyinziri chya serikali yi county ya Kakamega.
Khulondekhana nende Luchebeleli,ba-MCA beshye shibalonderra khumanya manye lwa tsishirinji tsirumishirwa ne county tawe.
Khu budget inditititi ya bunge yi county yabiritsa wa yara halubeka tsishirinji tsimilion tsibiri tsiu mulukha kwa Churchill nende tsindi tsimilion kumi na tano tsiu khukula mituka,Luchebeleli aboli,bandu vu khutulwa ne babunge vi isabu ya hasi-minority shichira shibapinga likhuba lyosi mu budget eyo tawe.