Laktar moro ohango wito ngimane kaluwore gi tuo mar Corona e pachokae


 

Kuom thuolo mokuongo, laktar moro mapachokae owito ngimane kaluwore gi midusi mar Corona

Laktarno ma osebedo ka tiyo e kar thieth moro ma Nairobika, owito ngimane bang gamo midusi makochno

Maeri timore mana odiechieng achiel tok ka jagoro maduong mar riwruok laktache e thurka laktar Mwachonda Chibanzi, wacho ni jothieth maromo 257 osegamo kute mag Corona e thurka.

Nowacho ni moko kuom jok matiyo e sektor mar thieth bende osebedo gi tuo mar paro kaluwore gi tich ma gitiyo mag temo reso ngima jok mosegamo Corona.