Kwan jogo mane oyudi ni nigi Covid-19 kawuononi ne gin 447


Kenya kawuono ne ohango bedo kod kwan maduong gi duong mapokne ka one mag jogo mane oyudi kod midusi mar Coronavirus ei kawuononi mane gin jii 447 makoro ne kelo kwan jogo duto man kod tuono e pachoka chopo jii alufu 8 gi 975

Magi ne oyangi kod jatend migao mochungne yoore thieth e pachoka migosi Mutahi Kagwe

Kanowuoyo gi jopiny kachiel kachiel e tipo mar telebisen kowuok e boma ma Mombasa , migosi Kagwe bende ne olando ni nitie jii 4 moko mane tuono olal gi ngimane kawuononi kamoro kelo kwan jogo ma tuono oselal gi ngimagi e thurka chopo jii 173