Kwan jogo duto man kod tuo mar Coronavirus e pachoka gin jii 1161


Kwan jii maromo 52 ma oyudi kawuononi ni jonigi tuo mar Coronavirus makoro kelo kwan jogo duto man kod midusino e pachoka chopo jii alufu 1 gi 161

Magi ne oyangi gi jatend migao mochungne yoore thieth e pachoka migosi Mutahi Kagwe mane owacho ni jii 23 kuom jii 52go ne oyudi e boma ma Nairobi ka Mombasa ne oyudie jii 7 kod Busia bende ne oyudie jii 7

kanomedowuoyo ewii wachno jatelono manewuoyo gi jopiny kachiel kachiel e tipo mar telebisen kowuok e County ma Machakos bende ne olero ni kuom jii 52go 8 ne oyudi e kar dak ma Kibra e boma ma Nairobika