Kwan jii maroomo 723 mane oyudi ei kawuononi ni nikod midusi mar Covid-19 e pachoka


Kwan jogo ma josewito ngimagi nikech tuo mar Coronavirus e pachoka koro kawuono ochopo jii 341 bang jomoko 16 tho kawuononi nikech tuono

Piny owacho koro golo siem mager ne jii ma josebedo ka jokao wach tuono ma weth weth mondo jochak mako wachne motegno ka gigolo siem ni kuom joma tuono osebedo ka lal gi ngimagi ei odiechieng ka odiechieng oting’o rowere nyaka gi joma onge kod tuoche moko miwacho ni ne rik chando dendgi chon miwachoga ni ema miyo tuono medo nyoro ng’ato

Magi koro ne iyango e sechegi makoro ne oyudie kwan jii maromo 723 kod midusi mar Coronavirusno e pachoka ei kawuononi