Kumulukha kwe kamasika Sirisia kukoyana enyuma wesisiayumba akarikari we balondi bomubunge Waluke nende Nandalwe


Kumulukha kwe lisikha musirekere sia lukhuna bukokholo mwisasa lie bujumbe lia sirisia khukalukhana ne khuba sikuri sie chingumi ne kamateke enyuma we sisiayumba khuburukha akari we balondi bo omujumbe wa sirisia john waluke alala nende omukhangarani wa sirisia moses wanjala nandalwe.likhuwa libola lili tube tube erakikhe bise nibio owaba omurangilisi omuroborwa mubunge ye ekaunti ye ebungoma janet wamalwa oli mulala khubemelesi mumukanda kwa nandalwe abele nakachula khungaki khwe bibindu nibio kumukanda okwo kulakholelanga bamenya ba sirisia.eli mubise ebio nio omumenya geoffrey mukwaa obolekha khuba omulondi wo omwami waluke arakikhe khuyokelela janet liba likholele chimbeka chibili echo khurakikha khukhukhupana ne khulemasia kumulukha kwe kamasika okwo khubise