Kumulomwa kwa Eseli mbo kumukanda kwa Ford k sekwiyamana bukalukhasi bwakholilwe mubunge ye ebungoma kupilwa khungaki


Kumulomwa kwo omujumbe wa   tongaren oli lundi omunyikhinyi omukhulu mumukanda kwa Ford K  Eseli Simiyu mbo bukalukhasi bubwakholilwe mubwimelesi bwe ebunge ye ekaunti ye ebungoma sebweyamanwekho ne kumukanda kwa ford k ,kwachilile khuburusia chinganakani khukhwama mubamenya mukaunti ye ebungoma.Nalomaloma khumesa yefwe ye kamakeni Pius Ndumba upanilanga ng’ali che bamenya mukaunti ye ebungoma ne lundi omumenya wa maeni mwisasa lie bujumbe lia Kimilili abola ali khurusibwa khwo omurangilisi we lukongo  lwa maeni  mayi Florence Wekesa Fulano khundebe yewe  bele khwabukule bise bileyi  eyi nabola ali mayi Florence  akwanibwa khunulwa endebe eyo khubela akhililwe khukhupanila ng’ali che bamenya ba maeni mubunge ye ekaunti ye ebungoma.

Kumulomwa kwa Ndumba kwamakhurwakho busiro nende omwimelesi we sipupu sie embangilisi ye kamakhuwa ya bungoma liberation Zakaria Barasa wamakhwikicha omwami eseli khunisio abola enya khulemasia bukhalabani bwe ebunge ye ekaunti ye ebungoma.Barasa abola ali omwami eseli enyekha are kamani kewe mukhukhalabanila bamenya ba Tongaren bali ne butinyu bwa aa ne naa ne Eseli khukelekela ebunge  ye ebungoma khukhola kimilimo kiayo tawe.

Nalomaloma khunakhalondo yino mabwibwi kaluno Eseli abolile ali barangilisi be muchingongo mubunge ye ebungoma bachile sibacho mukhukhola bukalukhasi khubwimelesi bwe ebunge eyo