Koro gikone to chenro mag manyo ringre nyathi ma nyako manyo otho e aora Nzoia ochakore ayanga kawuononi


Çhenro mag manyo ringre nyathi moro ma nyako ma ja higni 11 manyo otho e pii e aora Nzoia ewii odhiambo manyoro koro ne ochakore ayanga ei odiechieng makawuononi

Nyathi ma nyakono mabende ne oyang nyinge kaka Emelda Adhiambo manyochane rik nie grade three Uhui Primary School iwacho ni nyo rik odhi luokore e geng aora Nzoia kuno ema nyo okierie ma oluar e aora ma aora oywere odhi kode

Kanowuoyo ewii wachno jalup ruoth ma Kabura Uhui Sub Location ei Alego /Usonga Sub County migosi Tobias Okuto nowacho ni nyathino nyo odhi luok en kaachiel gi nyatihgi moro ema tho nyo jukeeno

Ne ongíso Radio Ramogi ni nyathigi nyako manyo otho e piino nyo oringo odok pacho dok ngíso jii gima nyo otimore kanyo oneno ka nyaminno pii oywero ma odhigo

Jatelono mane oyango adiera mar wachno nowacho ni jopiny nyo joringo odhi e dho aora kuma nyo masirano otimoreeno mar mondo mi nyo gidhi gitem ka ginyalo reso ngima Adhiambono to nyo seche oselewo manyo koro giyudo mana kaen ngáma pii oseywero olalgo

Ne okao thuolono mar siemo jonyuol ni nyaka jogigi kod yiene nyithigi ni jodhi e aora ni gidhi luokore kata dhi machiegni kod pii moro amora machalo gi aora ni gidhi luokore kuno moloyo to e kinde kothni