Komiti mar bunge mar Senate opuodho gavana Waiguru ni ler ka pamba


Komiti mar bunge mar Senate manyochane ochuogi mar nono wach ombulu manyochane MCAS ma County ma Kirinyaga jogoyo mag thicho oko e apis governor margi mikai Anne Waiguru koro kawuono ne jopuodho governor Waiguru ni ler ka pamba kaluwore gi weche mibadhi mane make mane omiyo ogo ombulu mar thiche oko e apisno

Komitino mabende ne otelne kod Senator ma Kakamega migosi Cleophas Malala nowacho ni kata obedo ni ne nitie weche modhuro mane odonjnego governor Waiguru kamano ni to bunge mar County ma Kirinyaga ne ok ogolo neno kata rang’isi moromo madine tud Waiguru gi weche mibadhi , tiyo marach gi apise kod ketho chike mag chiwo tender kata orage mane iwacho kuomego

Moko kuom Senators mane oting’o Amos Wako kod Ochilo Ayacko ne josiro ripot mane osom kod jakom komitino migosi Malala nogono kane giwacho ni ripodno olero malong’o thuond weche mane luoro Waiguru mane omiyo ogo ombulu mar thiche oko e apisno

Katakamano moko kuom Senators mane oting’o senator ma Nandi Samson Cherargei kod nyawadgi ma Elgeyo Marakwet Kipchumba Murkomen ne jopingo ripodno kagiwacho ni en ripot mane oyiengore nyakonchiel ni kendo en mane olosi gi weche mag siasa e iye