Kenya kawuono obedo kod kwan maduong mokalo mag jomane oyudi ni nigi Covid-19 mane gin jii 389


Kenya kawuono ohango bedo kod kwan maduong mokalo mag jomane oyudi ni jonigi midusi mar Coronavirus ma gin jii 389 makoro kelo kwan jogo duto man kod tuo magalagalano e pachoka chopo jii alufu 7 gi 577

Magi ne oyangore e tuak mane oorne ute fuambo gi keyo gi jatend migao mochungne yoore thieth e thurka migosi Mutahi Kagwe

Kanochiwo ler ewii wachno migosi Kagwe nowacho ni kuom jii 389 mane oyudigo mana jii 3 kende ema ok jokenya ka modonggo te to gin jokenya

Kanomedowuoyo ewii wachno jatend migaono nowacho ni County ma Nairobi ema pod ni nyime kod kwan maduong mag jomane oyudi kod tuo mar Coronavirusno kane en kod jii 248 man kod tuono kiluwe gi Kajiado gi jii 36 kaeto Kiambu gi jii 27

Bende migosi Kagwe ne oyango ni nitie jii 88 mane othiedhi ma ochango ma owe odhi pacho makoro kelo kwan jogo duto ma osechango e thurka chopo jii alufu 2 gi 236

Katakamano ne olero ni nitie jotuo moko 5 mag Covid-19no mane jotho ei kawuononi

Kagwe ne okwayo oganda jokenya duto mondo joyie orit chike mane oketi gi piny owacho mag kedo gi tuo makochno kowacho ni kadipo ni jii ok nyal timo mano to tuono nyalomedo landore moloyo