Kamatembeli ke bakatolika kachilila ne kamabukana


Kamatembeli ke bakatolika mwirambo kalachilila   khuba khwasie  khumasaba  yakhaba bulwale bwe khaukha kha korona nebuchilile khurania banakenya.Kano kamakhurwa abuwanga mumukhungano kwe bapisikopi be litembeli elio mwirambo musirimba sibofu Nairobi.

Khubirira khwikhuwa liliamakhurusibwa ne kumukanda kurera alala bapisikopi be litembeli lie bakatolika mwirambo,bakhulundu mumatembeli ako balakililwe khuba nende balondi batiti ne lundi banalisubila benyekha  babe  buleyi bwe emita ndala khukhwama khubasaiabwe.

 

Bakhulundu lundi bakambilwe khukhwilwacha likhuwa lie khuolelesia kimioyo  ne khukhwibanda ne kamelwacho kanyala karere liliesindukha mubanalisubila.

Bapisikopi abo babola bali kamatembeli ke bakatolika kacha khuba khwasie khubanalisubila khumasaba ne khubola bali kamasaba niko engila niyo wele khakaba akanana nende babandu bewe babamusubila.Kakhaba kario abo bakhenya khucha mwibukana  baliba balekhule khusikala muchingo chabwe.