Kakamega babili khufwa mumaraba


Babadu babili nalimo omundereva bafwile enyuma wa etrakta niyo babelekho khukwa muluchi lwa Muyukwe khubulalo bwa Shisiru khucha Mabanga Butsotso ya akari Lurambi Kakamega.

Khulondekhana nende bababone kamaraba ako, omundereva wa etrakta ebele yama Shisiru khucha Mabanga ne ebele nesutile chimbao akhailwe khukikololosia mala aba yakwa muluchi olwo.
Omundereva afwile abweni ne abwene naye taniboi nabulililwa khufwa anga nekolile mwikangilo likhongo lia Kakamega.

Kakhaba kario bamenywa babele nebauna kamasolosi khu oyo waebwa kimilimo kia khung’ona ebarabara eyo mbo kakhola kimilimo kimimayanu.

Kamanda wa polisi Kakamega David Kabena eymane nende kano eyi nekekicha babandereva ba chitracta babamema bibindu alala ne babandu.

 
LATEST NEWS