Kagwe yakwikula muvidi kutula kidinye witiywi na Corona


Dr. Doreen Adisa Lugaliki, oveye umuvidi wukutanga wa Kenya yakogotiza kuturana na COVID-19 yaveye niyakwalizwa mu sivitari kujagira Jumatatu.

Waziri wuvwahiri, Mutahi Kagwe, yakuvora umugendi Dr. Adisa, yaveye niyahiranga avarwaye va Corona ma nanyora ivirusi yiivyo, ma inyima wokonyoreka navyo nashirwa mu sivitari iya Aga Khan mu ridara irinene irya Nairobi.

Iriiva riirye rimanyi niridamanira rigari mugorova vudiiku, ma naturizwa ho karunu mu mavwevwe.

Niyikuraa Umugendi Dr. Adisa, Umusingili wuvwahiri, Dr. Patrick Amoth, yakuvora avayinziri vandi 292 ava esekta iya uvwahiri vaziril’la kunyora urunyasi inyiima wukuhamba Corona.

Yakuvora avura ho kari murara oveye mu riiva iridamanu kudukira karunu.