Joma idhikao dhi somo puonj mag puonjo e skunde primary koro idhikao gi grade C


Kochakore dwe mar 5 mar higani jogo ma ibiro kao mondo jodhi osom weche mag puonj mag puonjo e skunde primary ibiro kawo gi grade mar C ma gidhi somogo diploma e weche mag puonjgo

Katakamano jogo mawuok e gwenge ma ongoro mapachoka to jowacho ni dhi e tiegruok gi grade mar C no nyalobiro tamogi nikech thothgi ok nyal bi yudo grade mar C no mayot

Riuruok mar jopuonj madongo mag skunde primary-KEPSHA ne oramo ni kadipo ni iduoko grade piny ma ikawogo jii e kuonde tiegruok mag jopuony primarygo to nyaka duoke piny mana egwenge duto mapachoka maok ni gwenge moko ema iduokonegi grade no piny to moko to grade no bedo ‘C’ ma iwachono