JOK MODAK GI NGÓL MUHORONI SIRO MLWEDO BBI


JOGO MODAK GI NG’OL E SUB COUNTY MA MUHORONI, JOLERO NI GISIRO WACH BBI. ISAYA AMBUSO MA EN ACHIEL KUOM JOK MODAK GI NGÓL E ALUORANO, WACHO NI BEDO NI BBI EN OLEMO MAR MOSRUOK

AMBUSO WACHO NI NE GICHANDORE MOKALO E KINDE MACHON  MA LWENY NE MUOCH TOK YIERO  KENDO OK DIGIHER NI GIMA KAMANO ONUORE.

AMBUSO WACHO NI MOKO KUOM NGOL MANE GIYUDE NE KINDE TULO MA TOK YIERO, TO MOLOYO MOKO MANOCHIEL GI MAGINA GOBILA  KOWACHO NI MAGO E MOKO KUOM GIGO MOMIYO GIDWARO KWE.

KANYOLOSO E BOMA MA KISUMO, AMBUSO NYOWACHO NI GIRITO GI SISO CHENRO MAR CHOKO SEI MA BENDE POD NYOCHWAL MBELE.