JODAK MA OGILO EI NYANDO YUAGO CHAL MARACH MAR OLALO OGILO


BAD MIGAO MAR APIDA E COUNTY MA KISUMO IKWAYO MONDO ONON ANENA TICH MATIYORE E GEDO MAR OLALO MA OGILO MANITIERE NYANDO A OSEBED MIDHIERO NE JOPINY.

KOTELNEGI KOD JADUONG MIRUKA MASEO, JOPINYGO WACHO NI OLALONO OKETHORE MOKALO KENDO NI JOK MA NGÁDE KETO MANA NGIMAGI E KIND AKURU GASUMBI.

MASEO WCHO NI GISERADO GI GAVANA ANYANG NYONGO E WI WACH MA KAMANO MANOSINGONEGI NI IBIRO LOSO OLALONO KA KATA KAMANO OWACHO NI NYAKA KANYO, CONTRACTOR MANE LOSO OLALONO