Jobodaboda ma ok okendo idhi riembi e riwruok


Riwruok mar jobodaboda ma Kakaro bodaboda Riders Association koro ochiwo ndalo 7 kende ne jokanyo maggi ma onge ute, opande kod mago ma pok okendo mondo jonee ni obedo gi mago duto ma ka ok kamano to idhi riembogi lep lep e riwruogno.

Tend riwruogno wacho ni giyudo tich matek e riwo kanyakla gi jogo ma onge opande, mago ma pok ogedo kod ma pok okendo, nimar gikelo midhiero mathoth ne riwruogno.