Jo ohala ma chiro Wiyetek e Sub County ma Ndhiwa joduaro ni piny owacho mar County okonygi tieko yuarok mosebedo ewii loo moro ma chirono


Jo ohala ma chiro Wiyetek ei East Kachieng Location , e Sub County ma Ndhiwa e County ma Homa Bay sani koro joduaro ni piny owacho mar County ma Homa Bay kuno odonjre e wach loo moro ma chirono ma osebed ka ilaro mabende osetamogi e tayo ohandgigo e yoo mowinjore

Jo ohalago jowacho ni gisebedo ka giyudo pek e tayo ohandgigo e odiechieng ka odiechieng ma gidhiye chiro kuno niiech wach yuaruok ma obedo e wii lobno mabende koro osebedo kuom higni buora

Kanowuoyo ewii wachno jakom chiro Wiyetekno migosi Nicholas Ochieng Alela nowacho ni nitie dala moro man machiegni gi chirono ma oyako bath loo ma ogerie chirono ma giwacho ni margi ma omiyo gisebedo ka gidagi ni jo ohalago okne loki kanyo

Kanomedowuoyo ewii wachno migosi Alela nowacho ni dalano osebedo ka puro bath puodho ma ogerie chirono kendo komoe cham mopogore opogore kagiwacho ni mano lopgi

Nowacho ni giduaro ni piny owacho mar County odonjre e wachno mar tieko yuaruogno mondo mi jo ohalago joyud kama ginyalo lokoe

To kumachielo bende , jo ohalago ne jokwayo piny owacho mar County ma Homa Bay mondo jotemie tieko gedo mar choo moro mar chirono mabende gedo mare osebedo ka ochung nyakane chak gedo mareno chiegni higni 2 mokalo

Jatelono ne oyuak kawacho ni deko e tieko gedo mar choono keto ngima jo ohala maloko e chiro Wiyetek kanyo kamarach mag gamo tuoche kaka mar nyaldiema kod mamoko migamo nikech bedo e aluora mochido