JO KISUMU MANYATTA DWARO NI MONDO ONON JOK MAKAW NAMBA OPANDE


JODAK MA KONA MBAYA EI MANYATTA SANI NGUR MOKALO KALUWORE GI JWETH MORO MOSEBEDO KA LUORORE E ALUORANO KA WACHO NI GINDIKO NYING JII MONDO JOYUD CHIEMB KONY.

JODAK MA KONO WACHPO NI GICHICHI NI GITIE GIA DH NYIME MOPGOGORE GI WACH CHIEMB KONY NIMAR GIPENJ JII NYAKA NAMBA MARGI MAR KIPANDE.
GRACE ATIENO MA EN JA OHALA EI MANYATTA WACHO NI JOTELO MAG ARITA EI MANYATTA KANYO ONEGO OWUOG OKO MONDO ORANG ANE LER MAR KWETH MA KAMANO.

ALEX OMONDO MANOLOSO GI RADIO RAMOGI WACHO NI GIN GI LUORO NIMAR JII MATHOTH NI KECH KENDO NYALO CHIW KIPANDEGI MAYOT.