JII233,000 OSEWITO TIJEGI NYAKA NE KORONA CHAKRE


KWAN JII MOHING 233,000 NOWITO  TIJEGI E BUO DWEVHE AUCHIL MOKALO NYAKA NE TUO MAKOCH MAR CORONA NYNYRE E PACHO KAE. MAERI EN KALUWORE GI JATEND MIGAO MAR LEBA SIMON CHELUGUI

KANOLOSO GI RADIO RAMOGI, CHELUGUI NOWACHO NI OKENGE MOWINJORE IBIRO KAWO MAR NENO NI JOK MANOWITO TIJEGIO OYUDI KENDO.

NOWACHO NI EN GI GENO NI SECTOR MAR LIMBE KOD MAMOKO MANONDIKI JII MATHOTH BIRO CHIER MAPIYO KAPONI KAKA LANDRUOK MAR TUONO OSECHAKO DOK PINY E THURKAENI NYALO DHI NHYIME

NOKWAYO KEMBE MA BENDE NOSENGADO OSACH JOTICH KOD MAGO MANOCHUNGO JII E TICH NI MONDO ONDIK JOTIJGO KENDO KOWACHO NI  GIMANY YORE MAMOKO MANYALO YAWO THUOLO MAR TIJE.