Jii maromo 727 oyudi gi tuo mar Covid-19 e pachoka ei kawuononi


Piny owacho mamalo oyango ni gibiro konyo Counties moko 3 mapachoka bang neno ka kwan mag joma jogamo midusi mar Coronavirus medore e Countiesgo kod thoge bende medore e Countiesgo nikech wach tuo achiel nogono

Maendi en bang jii ma kwan gi romo 23 tho e odiechieng achiel gi tuono ei kawuononi

Jatend migao mochungne yoore thieth e pachoka migosi Mutahi Kagwe nowacho ni Counties ma machakos , kiambu kod kajiado joduaro ni mi kony mag rakruok gi tuono

magi bende koro ne biro mana eseche mmane oyudie kwan jii maromo 727 ei kawuononi ni jonikod tuo mar Covid-19 no e pachoka makoro ne okelo kwan jogo duto man kod midusino e thurka chopo jii alufu 21 gi 363