Jii maromo 544 ne oyudi ei kawuononi ni nikod Covid-19 e pachoka


Kwan jii maromo 544 ne oyudi ei kawuononi ni nikod tuo mar Coronavirus e pachoka makoro kelo kwan jogo duto man kod tuo makochno e thurka chopo jii alufu 19 gi 125

Magi ne oyangi kod jatend migao mochungne yoore thieth e pachoka migosi Mutahi Kagwe mane owacho ni jii 544 go ne oyudi kuom jii 5,259 mane opim ne tuo mar Covid-19 no ei seche 24 mokalo

Kanomedowuoyo ewii wachno migosi Kagwe nowacho ni kuom jii 544 go , 3400 gin chuo ka 204 gin mine

Jatelono ne omedo lero ni kuonde kong’o ok bi usi e kuonde chiemo kata nade mar konyo tieko dhungruok mag jii e kuonde machalo kamago ma dimi tuo mar Covid-19no jimbre

Ne okwayo oganda jokenya duto mondo joyie otemie chiuruok mar luwo chike mane oketi mag rakruok gi midusino mar konyo neno ni tuono ok omedo landore e thurka