Jii 3 lowo oimo motho e kar kunyo goldi ma Osiri, Nyatike sub county, Migori county.


Jii 3 oyangi ni owito ngimagi bang kane buk kunyo goldi osienyore kodgi e kar kunyo goldi ma Osiri, ei Nyatike sub county. Chenro mar reso ngima pod dhi nyime ka ruoth mae aluorano migosi David Oula ma ema ne oyango adiera mar masirani ne oleroni ringre jogo osegol ei bugono ka jokuny goldi mamoko 6 ma ne ohinyore to oring oter e kar thieth ma Macalder.

Migosi Oula okoni riport magingo en ni jii chiegni 15 ne jonitie ei buk kunyo goldino kendo ni pod gidhi nyime gi manyo jok mamoko ma samoro nyalo bedoni pod omoko ei bugono.

Oyangoni jii 3kgo katakamano ogol ei bugono kosetho ka jii 6 kuomgi to ogol kapod ngima ka okoni gin gi luoro ni samoro kwan jii motho ei buk kunyo goldino nyalo biro medore to nekech jok mane oresi kangimago katakamano nigi hinyruok maricho mokalo. Ruothno bende wachoni pod ok giyango gima ne nyalo miyo lowo osienyre moimogi kani gibiro timo nonro maie bang kobi osetieki reso jok mapod odong ei bugono