Jii 278 oyangi ei kawuononi ni nigi midusi mar Covid-19


Kwan jogo duto man kod tuo mar Coronavirus e pachoka koro kawuononi ochopo jii alufu 8 gi 528 bang yudo jii 278 ei kawuononi mane nigi midusino

Magi ne oyangi gi jatend migao mochungne yoore mag thieth e thurka migosi Mutahi Kagwe mane owacho ni jii 278 go ne oyudi kuom jomane opim ne tuono ei seche 24 mokalo

Kanomedowuoyo ewii wachno migosi Kagwe bende ne oyango ni nitie jotuo moko 89 mane othiedhi ne midusi makochno ma ochango ei kawuononi mowe odhi pacho kaachiel gi yango ni nitie mana Counties 5 kende kuom Counties 47 mathurka mapok oyudie ng’ama nigi tuono