Japuonjre moro manyako olokore muofu seche machuok ka pok ne ochako penj mar KCSE


Japuonjre moro manyako matimo penj mar KCSE ne olokore muofu okinyi makawuono mana seche machuok kane pod ok ochak penj ma okinyi.
Japuonjreno masomo skund secondar ma Wayaga Mixed ne oring godo ekar thieth ma Ndhiwa sub county mane oyang ni olokore muofu.
Wachore ni japuonjre no ne onyiso jopuonjre wetene odhiambo manyoro ni ne ok onen maber esama nyoro ne gitimo revision kod jowetene.
Director mar chenro mag somo ecounty ma Homabay Migosi Fredrick Kiiru wacho ni japuonjreno chal mare ne obedo marach esama ne giikore mar timo penj mar CRE gino mane ochuno mondo oring kode ekar thieth no.
Kiiru owacho ni liport mar laktar onyiso ni japuonjreno olokore muofu, kabende negioro lipodno kachiel kod mano mane ondik kod japuoj maduong mar skundno, ne duol maochungne chenro mag penj epachoka knec, kama duondno ne ochiwo duoko mapiyo piyo mar konyo japuonjreno mondo odhinyime gi penjmare.
Kiiru bende omedo ni japuonjreno ibiro konyo mondo otim penj mago ma pod odong kendo neno ni oyudo thieth kata bang tieko penjgo.