Japuonj manyocha omaki gi keth mar kuo mar penj, owe thuolo gi bond mar sh 300,000


Japuonj skund secondar moro manyocha omaki ecounty ma Homabay kaluore kod keth ma itudo kod kuo mar penj owe thuolo gi bond mar sh 300,000

Kelvin Magolo , ma en japuonj Nyagwethe Sec Sch. E Suba sub county ne otere doho ma Homabay kaluore ni ne oyude kod otese moko mag penj to kod ote moko mag penj esimbe mar on’gwe yamo gino ma odhi ataro mar chik mar duol ma ochung ne penj The kenya National Examination Council.

Magolo ne otere nyim Principal Magistrate Joy Wesonga kama ne odagi yie kethogo kendo ne oweye thuolo gi bond ka burano ibiro winjo kendo Tarik 5, dwe manyien.